CEVVC

Centrul de Excelență
în Viticultură și Vinificație din Chișinău

+373 223 27517 Telefon

Concurs pentru ocuparea funcțiilor manageriale și a funcției de psiholog în cadrul CEVVC

11.07.2023
CEVVC

I.P. Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor de:

 • director-adjunct
 • șef-secție didactică
 • șef-secție formare continuă
 • șef-secție pentru educație
 • șef secție instruire practică
 • șef secție asigurarea calității
 • psiholog

La funcția de director adjunct/ șef de secție al instituției de învățământ profesional tehnic poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare(în cazul psihologului studii superioare în psihologie sau psihopedagogie);
 • are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin 5 ani și deține grad didactic(grad didactic nu se referă la funcția de psiholog);
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 • cunoaște limba română;
 • nu are antecedente penale.

Dosarul de concurs care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

 • cererea de participare la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • Curriculum Vitae de model Europass;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic(eliberat de medicul de familie)  și neuropsihic(eliberat de psihiatru și narcolog)pentru exercitarea funcției;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 • plan de acțiuni de dezvoltare a subdiviziunii, pentru 5 ani.(Redacție: 5 ani se înlocuiește cu 1 an)

Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științific-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc.

Candidații pentru ocuparea funcției depun dosarul personal sau prin reprezentant (la secretariat), prin poștă sau e-mail, până la 28 iulie 2023, orele 16.00.

 • pagina WEB: cevvc.md
 • e-mail: cevvc2018@gmail.com
 • adresa poștală: MD-4839, mun.Chișinău, com.Stăuceni

 
UPDATE

Se prelungește perioada de depunere a dosarelor pentru funcțiile:

Șef secție didactică

Șef secție asigurarea calității

Termen limită pentru depunerea dosarelor :07.08.2023 ora 16:00

Rezultatele privind admiterea către concursul pentru suplinirea funcției de director adjunct al Instituției Publice ”Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău”

 

Urmare a verificării îndeplinirii condițiilor de participare la  concursului pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct  al Instituţiei Publice Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, sunt admiși candidații:

 • Railean Ana
 • Golovco Diana(UPDATE: Retragere dosar conform cererii personale nr.115 din 09.08.2023)
 • Minciuc Adriana(condiția de reînnoire a certificatului medical F-086)

În data de 09.08.2023 ora 09:00 se va desfășura  Etapa a II a concursului: Evaluarea curriculum vitae al fiecărui candidat admis la concurs.UPDATE 09.08.2023

Urmare a evaluării prin contrapunerea datelor din curriculum vitae, inclusiv a documentelor confirmative, la criteriile de evaluare inserate în fișa de evaluare a cărei model este specificat în anexa nr.3 acurriculum vitae a candidaților Railean Ana, și Minciuc Adriana a se realizează
a verificării îndeplinirii condițiilor de participare la  concursului  Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic, nr.673/2015, sunt admiși la Proba Interviu candidații:

 • Railean Ana
 • Minciuc Adriana

Proba Interviu se va desfășura în data de 14.08.2023 ora 09:00 în aud.106

 

UPDATE 14.08.2023

Concursul pentru funcțiile

 • șef-secție didactică
 • șef-secție formare continuă
 • șef-secție pentru educație
 • șef secție instruire practică
 • șef secție asigurarea calității
 • psiholog

se stopează pe un termen nelimitat în legătură cu comasarea/redenumirea unor funcții conform statelor de personal. Inițierea procedurii de concurs va fi anunțată, după aprobarea acestor funcții de către MEC.


REZULTATELE CONCURSULUI 14.08.2023

 

Urmare a probei de interviu realizat în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director adjunct al Instituției Publice Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, candidații au acumulat punctajul final după cum urmează:

Numele prenumele candidadului la concurs Punctajul final obținut la concurs
Railean Ana 31,3
Minciuc Adriana 20,6

 

Se consideră învingător al concursului dna Ana Railean.